Studerende

Studerende

Opholdsstedet Broager vil meget gerne være med til at uddanne måske kommende kolleger, men af hensyn til vores unge stiller vi krav. Derfor tager vi kun studerende i 3. og sidste praktikperiode.

For at komme i praktik på Broager, skal du have en vis mængde teoretisk viden med i din rygsæk og hvile nogenlunde i dig selv.

Praktikken har til formål, at du individuelt og i samarbejde med personalegruppen deltager i forskellige former for pædagogisk arbejde.

At du gennem indsamling, bearbejdning og anvendelse af viden, teori og erfaring tilegner dig forudsætninger for kvalificeret løsning af pædagogiske opgaver.

Den studerende er i sin praktik ligestillet med pædagogen som lønarbejder. Efter en følperiode, indgår den studerende i Broagers vagtplan og tildeles dag og aftenvagter både i hverdag og weekender. Den studerende vil ligeledes prøve at have en føldøgnvagt, men da døgnvagterne er med i det faste personales vagtplan, kan der ikke loves døgnvagter.

Den ugentlige arbejdstid er 32,5 timer inkl. Studiedage.

Den studerende deltager i ture ud af huset, hvor vi forventer, at han/hun skal kunne være den ansvarlige. Vi forbeholder os naturligvis ret til at vurdere den enkelte studerendes kompetence, i forhold til ansvarlighed overfor børnegruppen/de unge, men generelt forventer vi, at man som studerende i lønnet praktik er eller bliver i stand til dette.

I praktikken skal den praktikansvarlige lave en vurdering. For at kunne lave den bedste vurdering, skal både den praktikansvarlige og den studerende lave en skriftlig vurdering af praktikforløbet, hvorefter der sammenlignes og diskuteres de mulige forskelle. Dette er en vurdering af den studerendes forløb i forhold til de krav og forventninger, der blev opstillet i starten af praktikken.

Vi kan tilbyde:

 • Som et tillæg til den studerenes løn gives der et tillæg på 1000kr om mdr. Dette er et ulempetillæg for søn- og helligdage samt aftentillæg
 • En praktikinstitution, der ønsker at kvalificere dig til at arbejde inden for autismespekteret
 • En institution, der ønsker at se muligheder frem for begrænsninger
 • Den studerende har en fast praktikvejleder, men er alle pædagogers ansvar
 • Løbende evaluering og sparring, med udgangspunkt i studieordningen og den studerendes målformulering
 • Du får mulighed for at gøre dine egne erfaringer, afprøve teoretisk og praktisk viden; men samtidig forventer vi, at du kan agere under princippet: frihed under ansvar
 • Vi er et hus i konstant bevægelse

Forventninger til den studerende:

 • Kan fremvise ren børne- og straffeattest
 • At du har gyldigt kørekort
 • At du er primusmotor i egen uddannelse
 • At du overholder din tavshedspligt
 • At du er ansvarlig, møder til tiden og overholder indgående aftaler
 • At du forholder dig både til at være studerende og ansat
 • At du tilegner dig viden omkring de mange praktiske opgaver, der ligger i arbejdet som pædagog på et opholdssted, udover det pædagogiske arbejde med børnene/de unge
 • At du laver dagsorden til vejledningstimerne, og afleverer den til praktikvejlederen mindst 2 dage før vejledningen
 • At du beskriver egne mål og forventninger til praktikken og er medansvarlig for vejledningstimerne
 • At du selvstændigt planlægger, gennemfører og evaluerer flere pædagogiske forløb
 • At du viser overblik og arbejder selvstændigt i dagligdagen samt tager ansvar for dine handlinger
 • At du viser færdigheder i at medvirke til løsning af konflikter blandt de unge, i forbindelse med det daglige arbejde
 • At du formår at handle ud fra barnets/den unges individuelle behov
 • At du søger viden, reflekterer over egne og Broagers pædagogik og er loyal over for husets beslutninger
 • At du kommer med handlemuligheder i hverdagens opgaver
 • At du er forberedt til dit punkt på personalemøderne
 • At du synliggør din faglighed og udover dit punkt, deltager aktivt på personalemøderne

Efter dine researchdage, eller senest en uge inde i din praktik, forventer vi at du har udarbejdet et udkast til dine kompetencemål, dvs. en skriftlig præcisering af, hvad du ønsker at lære samt arbejde med i din praktikperiode. Målformuleringen diskuteres med praktikvejlederen og senere med studievejlederen. Selvom det ofte viser sig, at det bliver noget helt andet, som giver det største udbytte, så er det et godt udgangspunkt – i samarbejdet med praktikvejlederen og studievejlederen, at have gjort sig sine forventninger klar i form af kompetencemål.

Opholdsstedet Broager – Hovedvejen 2A, Tornby – 9850 Hirtshals – Telefon: 2482 5264 – Mail: forstander@broager-bo.dk – CVR-nr.: 27185533